Báo cáo tài chính năm 2023 - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 153

Tổng lượt truy cập: 278.998

Quyết định về việc duyệt dự toán chi phí hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động năm 2023 Nguồn vốn: bảo trì đường bộ tỉnh

Quyết định về việc Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và Quyết toán thu chi ngân sách năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Sở GTVT

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Quảng Trị

Báo cáo tình hình tài chính năm 2022 Sở Giao thông vận tải Quảng Trị