Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 69

Tổng lượt truy cập: 73.695

Thực hiện Công văn số 9545/BGTVT-VT ngày 14/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (lần 2) (đính kèm Công văn). Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 4386/SGTVT-QLVTPTNL ngày 20/9/2021 theo đó tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc thực hiện, như sau:

1. Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi quy định tại: điểm p Khoản 5 Điều 23; điểm c Khoản 3 Điều 24; điểm o, p Khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. (tại mục 6 Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021).

 

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn phải lắp camera theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

 

a) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông.

 

b) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông.

 

Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau:

 

- Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 ki-lô-mét;

 

- Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 ki-lô-mét.

 

3. Đối với Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

 

- Rà soát, thống kê số liệu phương tiện của từng đơn vị kinh doanh vận tải (đã được Sở GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải) thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP để kịp thời đôn đốc thực hiện.

 

- Không giải quyết cấp mới, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu đối với trường hợp chưa lắp camera theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

 

4. Giao Thanh tra Sở: Kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định và thời gian đã được quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP đối với các phương tiện, đơn vị vi phạm liên quan lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị vận tải, Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, Thanh tra Sở triển khai thực hiện.