Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 68

Tổng lượt truy cập: 299.018

Dừng công tác đào tạo, sát hạch lái xe để phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 2582/UBND-SGDĐT ngày 03/5/2021 của UBND thành phố về việc học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1931 /SGTVT-QLVTPTNL ngày 04/5/2021 theo đó đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Dừng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô, mô tô kể từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Thông báo kịp thời cho học viên được biết.

Khuyến khích cơ sở đào tạo đăng ký tổ chức dạy học trực tuyến các mô đun, môn học (nếu có đủ điều kiện) đảm bảo đúng nội dung, chương trình theo quy định.

Sở Giao thông vận tải thông báo như trên để Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện./