Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 149

Tổng lượt truy cập: 278.994

Thông báo về Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Trị năm 2024 do Thanh tra Sở GTVT thực hiện.

Thông báo về Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Trị năm 2024 do Thanh tra Sở GTVT thực hiện.

Ngày 19/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký ban hành Quyết định số 3098/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Quảng Trị, trong đó Thanh tra Sở GTVT được giao thực hiện 09 cuộc thanh tra trong các lĩnh vực: Quản lý, bảo trì đường bộ theo phân cấp[1]; Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và hợp đồng bằng xe ô tô[2]; Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô[3].

Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 29/TTr-NV1 ngày 09/01/2024, Thanh tra Sở GTVT đã ban hành Thông báo số 12/TB-TTS ngày 11/01/2024 thông báo đến các đối tượng Thanh tra Sở GTVT thực hiện thanh tra về thời kỳ thanh tra, thời gian tiến hành thanh tra theo quy định của Luật  Thanh  tra  và  Nghị  định  số 43/2011/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

Thanh tra Sở GTVT Quảng Trị thông báo công khai để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát việc thực hiện.

                                                            THANH TRA SỞ

 

[1] tại Phòng Quản lý đô thị thị xã Quảng Trị, Phòng KT&HT huyện Hải Lăng

[2] Hợp tác xã vận tải số 6, Công ty TNHH MTV Thành Liên Quảng Trị, Hợp tác xã vận tải Quang Huy, Hợp tác xã dịch vụ vận tải Cam Lộ

[3] Công ty TNHH MTV Xuân Thanh, Công ty TNHH MTV Đăng Phát Quảng Trị, Công ty CP Thành An

Đính kèm Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024

Danh mục các nội dung thanh tra do Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Quảng Trị