Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 43

Tổng lượt truy cập: 278.888

Ngày 31/01/2024, Sở GTVT đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SGTVT thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024,  Theo đó, Sở GTVT đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phân công phân nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2024; Kế hoạch số 03/KH-SGTVT ngày 09/01/2024 của SGTVT về Kế hoạch CCHC năm 2024 của Sở GTVT.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-SGTVT với 03 nội dung chính và 15 nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận và hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của CCHC, tích cực tham gia các dịch vụ công, dịch vụ trực tuyến, giao dịch trên môi trường mạng internet; giám sát các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.  Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC ở đơn vị mình phụ trách; trong việc viết tin bài trên Cổng thông tin điện tử của Sở, các trang báo chí khác và trên các trang mạng xã hội đồng thời thông qua đội ngũ CCVC và người lao động, lan tỏa các nội dung tuyên truyền về CCHC, về các hoạt động và kết quả cải cách hành chính đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh; về các sáng kiến mới, cách thức, địa điểm để thực hiện các thủ tục hành chính tại các bộ phận phục vụ hành chính công … đến người thân, gia đình và nhân dân nơi cư trú.

Việc chủ động ban hành, triển khai kế hoạch tuyên truyền CCHC ngay từ tháng đầu năm 2024 thể hiện quyết tâm thực hiện công tác CCHC, nhằm khắc phục các hạn chế, phát huy, duy trì các ưu điểm trong công tác CCHC năm 2023 của Sở GTVT; góp phần nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS).

                                        TỔ GIÚP VIỆC CCHC SỞ GTVT