Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 32

Tổng lượt truy cập: 278.877

Công tác Cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Năm 2023, trên cơ sở phương châm của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, Ban Giám đốc Sở và cá nhân đồng chí Giám đốc Sở đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2023. Trong đó, Công tác CCHC luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nên trong những năm qua Lãnh đạo Sở GTVT luôn quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung của công tác CCHC. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, năm 2023 Sở GTVT đã chỉ đạo xây dựng ban hành 28 kế hoạch, 17 văn bản chỉ đạo để tổ chức  triển khai thực hiện tốt 08 nội dung công tác CCHC năm 2023; Phân công nhiệm vụ cụ thể việc duy trì, nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2023 đối với từng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Đồng thời ban hành văn bản đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về CCHC năm 2023. Hoàn thành 56/56 nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2023 đề ra, đạt tỷ lệ 100%. Hoàn thành 79/79 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị trong năm 2023; Hoàn thành 4/4 nhiệm vụ công tác trọng tâm được UBND tỉnh giao; Hoàn thành 379/379 nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi chỉ đạo của UBND tỉnh; không có nhiệm vụ quá hạn;

- Công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra cải cách hành chính được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần lan toả tinh thần cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Sở GTVT đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số và CCHC” năm 2023 và thu hút 269 lượt CB,CC,VC tham gia; đăng tải 15 tin, bài tuyên truyền về công tác CCHC trên Trang thông tin điện tử của Sở. Năm 2023 đã kiểm tra 04 Phòng chuyên môn thuộc Sở (chiếm tỷ lệ 30,8%). Qua công tác kiểm tra công tác CCHC đã phát hiện 21 vấn đề cần khắc phục. Sau khi kiểm tra CCHC, các phòng đã chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế và đã khắc phục 21/21 vấn đề được Đoàn kiểm tra CCHC chỉ ra.

- Công tác tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện Công tác CCHC và nhiệm vụ được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong năm Hội đồng xét công nhận đề tài, sáng kiến của Sở đã thẩm định, trình Giám đốc Sở công nhận 09 sáng kiến trong công tác CCHC, 25 sáng kiến trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Cải cách thể chế

Năm 2023, Sở GTVT không được giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng văn bản QPPL. Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ của năm 2022, Sở GTVT đã trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” thay thế Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Trình UBND tỉnh công bố bổ sung 03 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở. Như vậy, Sở GTVT hiện có tổng cộng 145 TTHC.

- Trình UBND tỉnh công bố 04 TTHC nội bộ của Sở GTVT.

- Về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Sở GTVT đã tiến hành rà soát đề nghị UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa đối với 15 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở,  đạt 10,3%.

- Về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ: đã tiến hành rà soát và đề nghị UBND thông qua phương án đơn giản hóa đối với 01 TTHC nội bộ, đạt 25%.

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Số lượng TTHC tiếp nhận trong kỳ báo cáo (từ 15/12/2022 - 14/12/2023): 14.911 hồ sơ (năm 2022 tiếp nhận 8.008 hồ sơ tăng 6.903 hồ sơ), trong đó 4.532 hồ sơ tiếp nhận qua mạng; 9.881 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp; 0 hồ sơ liên thông, 498 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua; Đã giải quyết 14.202 hồ sơ (398 hồ sơ đã giải quyết và trả đúng hạn, 13.798 hồ sơ trước hạn), 06 hồ sơ trễ hạn (năm 2022 11 hồ sơ, giảm 05 hồ sơ) đã có phiếu xin lỗi trễ hạn theo quy định; Hồ sơ đang giải quyết, chưa đến hạn: 709 hồ sơ.

- Tỷ lệ số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC:

+ Tỷ lệ số hóa hồ sơ tiếp nhận: 97% (14.002 số hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ/14.413 số hồ sơ tiếp nhận)

+ Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC: 99,87% (14.184 số hồ sơ có số hóa kết quả/14.202 số hồ sơ đã giải quyết)

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Hiện Sở GTVT và 07/07 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã được UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định, đạt 100%.

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sắp xếp lại tổ chức bên trong của Ban Quản lý bảo trì giao thông nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- 100% các phòng chuyên môn thuộc Sở, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng, ban, khoa và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp được quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Về vị trí việc làm:

+ Sở GTVT, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động được UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

+ Các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên đã xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm của đơn vị. Tổ chức sắp xếp, bố trí viên chức đảm bảo theo vị trí việc làm đã phê duyệt.

- Về tuyển dụng công chức: Năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã tiếp nhận 03 công chức trúng tuyển tại kỳ thi tuyển công chức lần thứ 33 của tỉnh vào làm việc tại Sở.

- Về tuyển dụng viên chức: Đã có 03 đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định. Kết quả đã tuyển dụng 09 viên chức vào làm việc tại các đơn vị (Đoạn QLĐTNĐ; Ban QLBTGT; Trung tâm ĐT&SH lái xe).

- Thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ: điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Phó Chánh Văn phòng; Phó Trưởng phòng QLVT; Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GTVT.

- Về chuyển đổi số trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đến nay, 100% các phòng, ban, đơn vị đã thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu thông tin cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên trang https://thongtinccvc.quangtri.gov.vn/ của tỉnh.

- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho 169 lượt CBCCVC đạt trên 100% kế hoạch năm 2023 đề ra.

5. Cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị SNCL: Sở GTVT có 07 đơn vị sự nghiệp trong đó có 05 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, 01 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên (Trường TCN GTVT) và 01 đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động) được UBND tỉnh phê duyệt Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 theo QĐ 540/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh.

- Kết quả giải ngân năm 2023 đạt 100%.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Công tác tuyên truyền: Sở GTVT đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Kiến thức về chuyển đổi số và CCHC” năm 2023; Tổ chức buổi Lễ hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc và ngày chuyển đổi số Quảng Trị 10/10.

- Nhằm giảm việc phải nhập lại dữ liệu hai lần (một lần nhập dữ liệu trên phần mềm cấp đổi GPLX của Bộ GTVT và một lần nhập dữ liệu trên hệ thống Motcuadientu.quangtri.gov.vn) trong việc thực hiện thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe, Sở đã phối hợp với VNPT Quảng Trị xây dựng phần mềm kết nối với kinh phí 90 triệu đồng từ nguồn vốn quản lý dự án của Sở GTVT. Đã vận hành thử và nghiệm thu, đưa vào hoạt động ổn định từ tháng 4 năm 2023.

- Sở GTVT đã đề xuất, trình Sở Tài chính và UBND tỉnh bố trí kinh phí 270 triệu đồng mua 01 máy chủ phục vụ việc thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe của Sở. Hiện đã đưa vào sử dung, phục vụ triển khai nhiệm vụ cấp đổi GPLX theo hình thức DVC trực tuyến.

- Cung cấp DVC trực tuyến: Sở GTVT hiện có 145 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý. Trong đó, 118 TTHC được cung cấp dưới hình thức DVC trực tuyến toàn trình và trực tuyến toàn trình một phần đạt 81,4% (50 TTHC được cung cấp theo hình thức DVC trực tuyến toàn trình đạt 42,4%, 68 TTHC được cung cấp theo hình thức DVC trực tuyến toàn trình một phần đạt 57,6%).

- Để nâng cao việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng Sở GTVT đã phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tập huấn cho 79 cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

- Năm 2023, Sở GTVT đã ban hành 9.176 văn bản đi, trong đó có 8.493 văn bản được ký số, đạt 92,56%; có 8.368 văn bản được lãnh đạo ký số, đạt tỷ lệ 98,53%.

- Trang thông tin điện tử của Sở cập nhật đầy đủ thông tin theo đúng quy định của Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2023 công tác CCHC của Sở GTVT còn tồn tại một số hạn chế cụ thể như sau:

1.1. Sáng kiến, ý tưởng mới:

Công tác tìm kiếm sáng kiến, ý tưởng mới luôn được quan tâm, triển khai thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa có sáng kiến được Chính phủ công nhận.

1.2. Thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến và tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến

- Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 26,67% (04/15 TTHC có thanh toán trực tuyến)

- Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 0,05% (04/8.795 hồ sơ).

1.3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 42% (50/118 TTHC);

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 66,2% (15.143/22.887 hồ sơ);

- Tỷ lệ DVCTT triển khai trên Cổng DVC tỉnh đạt 81% (118/145 TTHC);

- Tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 32% (23/36 DVC);

- Tỷ lệ hồ sơ DVCTT đạt 60,6% (15.206/25.087 hồ sơ)

2. Nguyên nhân

2.1 Hiện còn rất nhiều trường hợp người dân chưa đăng ký số điện thoại chính chủ hoặc chưa cập nhật thông tin từ CMND sang CCCD, chưa có tài khoản thanh toán ngân hàng nên chưa việc tạo tài khoản cho cá nhân thực hiện DVC trực tuyến và thanh toán trực tuyến không thực hiện được, phải điều chỉnh và đồng bộ thông tin cá nhân trước khi tạo tài khoản. Việc thanh toán trực tuyến còn nhiều bất cập.

2.2. Định biên, biên chế của Sở GTVT hiện nay còn thấp so với mặt bằng của các Sở, ngành và Sở GTVT các tỉnh bạn trong lúc số lượng TTHC của Sở GTVT thuộc nhóm nhiều nhất ở Trung tâm Dịch vụ hành chính công. Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC đều là kiêm nhiệm, còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác được giao nên đôi khi kiểm tra thực hiện việc tiếp nhận chưa kịp thời. Áp lực khối lượng hồ sơ lớn nên việc giải quyết hồ sơ TTHC đôi khi còn thiếu mềm dẻo, thực hiện theo nguyên tắc nên chưa đáp ứng được tối đai sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023 để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm Công tác CCHC năm 2024.

2. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đảm bảo về chất lượng, tiến độ. Nêu cao vai trò, trách nhiệm  của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trong việc theo dõi, triển  khai thực hiện kế hoạch CCHC đã ban hành.

3. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023.

4. Tăng cường tuyên truyền và phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đổi Giấy phép lái xe, chuyển phát hồ cấp mới tại các huyện, các xã theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Sở GTVT và Bưu điện tỉnh.

5. Tiếp tục rà soát xây dựng, nâng cấp đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện lên mức độ 4 (DVC TT toàn trình) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT và tăng cường các     giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. Cải  tiến phương pháp, quy trình để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết, công khai, minh bạch hóa các thủ tục hành chính đảm bảo theo lộ trình quy định trong năm 2024.

VĂN PHÒNG SỞ