Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 90

Tổng lượt truy cập: 278.935

Sáng ngày 06/3/2024, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở.

(Các đồng chí Lãnh đạo Sở chủ trì Hội nghị)

Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh, Chánh Văn phòng Sở cơ quan thường trực Công tác CCHC của Sở báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, trên cơ sở phương châm của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, Ban Giám đốc Sở và cá nhân đồng chí Giám đốc Sở đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2023. Trong đó, Công tác CCHC luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nên trong những năm qua Lãnh đạo Sở GTVT luôn quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung của công tác CCHC. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, năm 2023 Sở GTVT đã chỉ đạo xây dựng ban hành 28 kế hoạch, 17 văn bản chỉ đạo để tổ chức  triển khai thực hiện tốt 08 nội dung công tác CCHC năm 2023; Phân công nhiệm vụ cụ thể việc duy trì, nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2023 đối với từng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Đồng thời ban hành văn bản đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về CCHC năm 2023. Hoàn thành 56/56 nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2023 đề ra, đạt tỷ lệ 100%. Hoàn thành 79/79 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị trong năm 2023; Hoàn thành 4/4 nhiệm vụ công tác trọng tâm được UBND tỉnh giao; Hoàn thành 379/379 nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi chỉ đạo của UBND tỉnh; không có nhiệm vụ quá hạn;

Công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra cải cách hành chính được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần lan toả tinh thần cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Sở GTVT đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số và CCHC” năm 2023 và thu hút 269 lượt CB,CC,VC tham gia; đăng tải 15 tin, bài tuyên truyền về công tác CCHC trên Trang thông tin điện tử của Sở. Năm 2023 đã kiểm tra 04 Phòng chuyên môn thuộc Sở (chiếm tỷ lệ 30,8%). Qua công tác kiểm tra công tác CCHC đã phát hiện 21 vấn đề cần khắc phục. Sau khi kiểm tra CCHC, các phòng đã chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế và đã khắc phục 21/21 vấn đề được Đoàn kiểm tra CCHC chỉ ra.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Số lượng TTHC tiếp nhận trong kỳ báo cáo (từ 15/12/2022 - 14/12/2023): 14.911 hồ sơ (năm 2022 tiếp nhận 8.008 hồ sơ tăng 6.903 hồ sơ), trong đó 4.532 hồ sơ tiếp nhận qua mạng; 9.881 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp; 0 hồ sơ liên thông, 498 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua; Đã giải quyết 14.202 hồ sơ (398 hồ sơ đã giải quyết và trả đúng hạn, 13.798 hồ sơ trước hạn), 06 hồ sơ trễ hạn (năm 2022 11 hồ sơ, giảm 05 hồ sơ) đã có phiếu xin lỗi trễ hạn theo quy định; Hồ sơ đang giải quyết, chưa đến hạn: 709 hồ sơ.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ tiếp nhận: 97% (14.002 số hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ/14.413 số hồ sơ tiếp nhận)

Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC: 99,87% (14.184 số hồ sơ có số hóa kết quả/14.202 số hồ sơ đã giải quyết)

Cung cấp DVC trực tuyến: Sở GTVT có 145 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý. Trong đó, 118 TTHC được cung cấp dưới hình thức DVC trực tuyến toàn trình và trực tuyến toàn trình một phần đạt 81,4% (50 TTHC được cung cấp theo hình thức DVC trực tuyến toàn trình đạt 42,4%, 68 TTHC được cung cấp theo hình thức DVC trực tuyến toàn trình một phần đạt 57,6%).

Sở GTVT đã ban hành 9.176 văn bản đi, trong đó có 8.493 văn bản được ký số, đạt 92,56%; có 8.368 văn bản được lãnh đạo ký số, đạt tỷ lệ 98,53%.

Nối tiếp thành tích hạng nhất về CCHC năm 2022; với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Sở GTVT tiếp tục giữ vững vị trí ngôi đầu của các sở ban ngành trong tỉnh về công tác CCHC và đã được UBND tỉnh xếp hạng nhất tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2024.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2023 công tác CCHC của Sở GTVT còn tồn tại một số hạn chế, thông qua Hội nghị các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận đề ra 08 nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục các chỉ số CCHC chưa đạt trong năm 2023.